Poradnik pacjenta

Poradnik pacjenta - spis treści

Dokumenty do pobrania

Ankieta satysfakcji pacjenta

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety pacjenta. Twoja informacja zwrotna pomaga nam zrozumieć, jak możemy lepiej zorganizować swoją pracę i poprawiać jakość opieki.

Recepcja w Szpitalu w Brzezinach

Informacje podstawowe

 1. Szpital Specjalistyczny Brzeziny udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z NFZ. Świadczenia odpowiadają wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej.
 2. Świadczenia zdrowotne są nieodpłatne dla osób ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia ponadstandardowe są odpłatne. Pacjenci nieubezpieczeni są przyjmowaniu do szpitala odpłatnie.
 3. Pacjent może być przyjęty do szpitala na podstawie aktualnego skierowania lub gdy znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien okazać dokument tożsamości.
 4. Na leczenie szpitalne Pacjent lub jego opiekun ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. Pacjent wyrażając zgodę na hospitalizację zobowiązuje się tym samym do przestrzegania ustalonego porządku oraz do ścisłego wykonywania zaleceń personelu.
 5. Podstawą wszystkich świadczeń zdrowotnych, udzielanych hospitalizowanemu pacjentowi, są zalecenia lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego oraz kierownika oddziału.

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych:

 • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych; procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń;
 • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;
 • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne;
 • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.

 Pacjent ma prawo do uzyskania informacji:

 • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
 • która zostanie przekazana osobom przez pacjenta upoważnionym.

Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń
zdrowotnych:

 • którą wyrazi po uzyskaniu wszelkich niezbędnychinformacji o swoim stanie zdrowia i leczeniu;
 • którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazi w formie pisemnej.

Pacjent ma prawo do tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych.

Pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym

 • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • wyrażeniu zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Pacjentowi świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym:

 • kontaktu osobistego, telefonicznego z innymi osobami;
 • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji osobie upoważnionej.

Pacjent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. 

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Obowiązki pacjenta

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu:

Zgłaszając się do szpitala, pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu lekarskiemu w Izbie Przyjęć.

Po podjęciu przez lekarza decyzji o przyjęciu pacjenta do oddziału, pacjent zobowiązany jest do oddania za pokwitowaniem do magazynu szpitalnego ubrania i obuwia oraz innych rzeczy (np. torby), które ze względów epidemiologicznych nie powinny znajdować się na terenie oddziału, lub pozostawić je osobie towarzyszącej.

Dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty wartościowe należy złożyć w depozycie oddziału.

Za przedmioty nie pozostawione w depozycie szpital nie ponosi odpowiedzialności.

W dniu wypisu pacjent zobowiązany jest do odebrania rzeczy z magazynu oraz przedmiotów wartościowych z depozytu szpitala, o ile takie złożył.

Po przyjęciu do szpitala, w razie potrzeby stwierdzonej przez personel Izby Przyjęć, pacjent zobowiązuje poddać się zabiegom higienicznym, niezbędnym dla zachowania reżimu sanitarnego szpitala.

Pacjent zobowiązuje się przestrzegać higieny osobistej, przy czym jeżeli ze względu na stan zdrowia nie może osobiście wykonać niezbędnych czynności higienicznych, pacjentowi pomaga personel szpitala.

Pacjent zobowiązuje się przestrzegania zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, w tym przyjmowania leków oraz poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza.

Pacjent zobowiązuje się używać wyposażenia szpitala w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Pacjentowi nie wolno wynosić poza oddział sprzętu z wyposażenia szpitala.

Pacjent jest materialnie odpowiedzialny za mienie szpitalne przekazane mu do używania podczas pobytu w szpitalu. W przypadku szkody powstałej wskutek zawinionego działania pacjenta, jest on zobowiązany do jej naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm współżycia w odniesieniu do innych pacjentów i personelu szpitala, w tym nie naruszania ciszy nocnej trwającej w szpitalu w godzinach 22.00 – 6.00;

Pacjent zobowiązany jest do przebywania w sali chorych w porach wykonywania zabiegów, badań, obchodów lekarskich oraz wydawania posiłków.

Pacjent zobowiązany jest do informowania personelu o każdorazowym oddaleniu się z oddziału. 

Pacjent nie ma prawa żądać od personelu szpitalnego usług, których realizacja wymagałaby opuszczenia terenu szpitala przez pracownika.

Na terenie Szpitala zabrania się:

 • palenia tytoniu;
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków
  odurzających;
 • gier hazardowych oraz handlu;
 • wnoszenia broni i materiałów niebezpiecznych.

Pobyt pacjenta w szpitalu

Internet bezprzewodowy w szpitalu jest bezpłatny. Dane dostępowe do Wi-Fi znajdują się na tablicach informacyjnych w oddziałach.

W salach chorych znajdują się telewizory. Opłata za korzystanie wg cennika.

Pory posiłków:

Śniadanie: 8:00 – 9:00
Obiad: 13:00 – 14:00
Kolacja: 17:00 – 18:00


O ile w diecie nie ma dodatkowych ograniczeń, pacjent ma możliwość zamówienia dodatkowych, odpłatnych posiłków (za pośrednictwem personelu oddziału) z restauracji „Hotelu nad Mrogą” w Rochnie. Menu jest dostępne u
personelu oddziału. Lodówka dla pacjentów znajduje się na każdym oddziale.
Żywność w niej pozostawiona winna zostać opisana
imieniem i nazwiskiem pacjenta. Niedozwolone jest
przechowywanie żywności przeterminowanej. Personel
oddziału w przypadku niestosowania się do zasad
szpitalnych oraz w trakcie kontroli lodówki usunie
przeterminowaną żywność bez wiedzy pacjenta.

 • Taksówkę można zamówić z portierni szpitala, przy wejściu głównym, lub dzwoniąc pod nr wew. 900.
 • Najbliższy bankomat: Pl. Jana Pawła II (650 m od szpitala > mapa)
 • Najbliższa apteka:  ul. Modrzewskiego 5a (550 m od szpitala > mapa)
 • Urząd Pocztowy: ul.Mickiewicza 22 (550 m od szpitala > mapa).

Windy osobowe dostępne są we wszystkich budynkach szpitala.

Cennik usług medycznych świadczonych przez szpital dostępny jest na tablicach informacyjnych.

Parking na terenie szpitala, zarówno dla pacjentów jak i osób odwiedzających, jest płatny.

W szpitalu działa Komisja ds. Etyki, do której można się zgłaszać ze sprawami natury etycznej za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych.

Kontakt: 46 874 20 02 wew. 248

Na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Brzeziny prowadzone są okresowe ćwiczenia ewakuacyjne oraz symulacje zdarzeń masowych i katastrof. W takich sytuacjach prosimy zachować spokój i stosować się do zaleceń personelu medycznego.

Szpital Brzeziny

Pytania i odpowiedzi

Termin przyjęcia wyznacza lekarz danego oddziału. Następnie sekretariat informuje pacjenta o terminie przyjęcia i procedurze.

Pacjent zgłasza się w godzinach porannych do punktu przyjęć planowych wraz z niezbędnymi rzeczami potrzebnymi pacjentowi w trakcie hospitalizacji.

Kiedy zgłosić się do SOR a kiedy do Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej?

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) jest komórką organizacyjną szpitala, w ramach której personel medyczny ma za zadanie udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pamiętaj, że przyjęcie na SOR jest możliwe bez względu na to, czy zgłosiłeś się sam, czy przywiozła Cię pogotowie ratunkowe.

Co ważne, na kolejność przyjęcia nie ma wpływu kolejność zgłoszenia, lecz Twój stan zdrowia. Weryfikuje go personel szpitala. Wizyta w SOR nie może zastąpić świadczenia udzielanego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

Należy pamiętać, że taką pomoc można otrzymać w sytuacji nagłego zachorowania albo pogorszenia stanu zdrowia. Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną możesz otrzymać poza godzinami pracy lekarza rodzinnego. Obejmuje świadczenia wynikające tylko z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej.

Należy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdy:

 • nie występują objawy zagrożenia zdrowia i życia,
 • domowe sposoby i leki bez recepty nie przyniosły spodziewanych efektów i nadal utrzymują się dolegliwości,
 • martwisz się, że zanim lekarz rodzinny zacznie przyjmować, choroba niebezpiecznie się rozwinie.

Możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdy:

 • zaostrzyły się lub nasiliły objawy znanej choroby przewlekłej,
 • cierpisz na infekcję dróg moczowych i towarzyszy jej wysoka gorączka (powyżej 39 stopni Celsjusza), szczególnie u maluchów i osób w podeszłym wieku,
 • występują bóle brzucha, które nie ustępują pomimo zażytych leków rozkurczowych,
 • występują silne bóle głowy, które nie ustępują pomimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • pojawiły się wymioty lub nasilona biegunka, zwłaszcza u maluchów i osób starszych,
 • doszło do zatrzymania moczu, stolca lub gazów,
 • pacjent odczuwa mocne bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,

jeśli chcesz odbyć wizytę kontrolną w związku z rozpoczętym wcześniej leczeniem,

potrzebujesz recepty na przyjmowane stale leki w związku z chorobą przewlekłą,

standardowego zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia,

potrzebujesz skierowania do lekarza specjalisty.

Promieniowanie a środowisko

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – za 2022 rok

Nazwa jednostki organizacyjnej: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2 Art. 32c.

 1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie  izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej – także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Polega ona na:

 • uruchomieniu pracowni rentgenowskich (zezwolenie PWSSE w Łodzi)
 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (zezwolenia PWSSE w Łodzi)
 • zgody na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (zezwolenie PWSSE w Łodzi )
 1. Obszary, w których stosowane jest promieniowanie jonizujące:
  – rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa,
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności i pracowników
  Wszelkie czynniki ryzyka związane z działaniem promieniowania jonizującego dla wszystkich wymienionych działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, są redukowane poprzez zapewnienie pacjentom i pracownikom środków ochrony indywidualnej zalecanych przez nadzorujących inspektorów ochrony radiologicznej (fartuchy, garsonki, osłony na tarczycę,, itp). Osłony te wykonane są z materiału o zalecanym równoważniku Pb we wszystkich komórkach organizacyjnych, w których wykonywane są procedury z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby biorące udział w medycznych procedurach z zastosowaniem promieniowania jonizującego są zakwalifikowane do właściwej kategorii narażenia B oraz objęte okresowymi pomiarami dawki i kontrolą narażenia (dawkomierze indywidualne na całe ciało, na dłonie I środowiskowe). Dla wszystkich urządzeń radiologicznych, przeprowadzane są okresowe testy podstawowe oraz coroczne testy specjalistyczne, jak również cykliczne przeglądy serwisowe, zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami oraz zaleceniami producentów. Bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób spoza Szpitala zapewniają właściwie dobrane osłony stałe, co potwierdzają pomiary dozymetryczne dla odpowiednich parametrów  ekspozycji, zgodnych z zatwierdzonymi projektami osłon stałych. Wszystkie pracownie, w których stosuje się promieniowanie jonizujące, spełniają więc wymagania ochrony radiologicznej, a projekty osłon stałych dla tych pracowni zostały pozytywnie zaopiniowane przez PWSSE w Łodzi. Skuteczność tych osłon potwierdzają wyniki pomiarów dozymetrycznych. Personel uprawniony do realizacji procedur medycznych z zastosowaniem promieniowania jonizującego podlega obowiązkowym szkoleniom zarówno z zakresu szeroko rozumianej ochrony radiologicznej jak i ochrony radiologicznej pacjenta. Wszystkie procedury radiologiczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego realizowane są z uwzględnieniem najwyższej troski o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu zatrudnionego w warunkach narażenia na to promieniowanie.
 3. Działalność medyczna z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
 • Rentgenodiagnostyka i radiologia zabiegowa
  Działalność wykonywana w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, nie prowadzi do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły wskazanych w Ustawie Prawo Atomowe dopuszczalnych wartości dawek granicznych  wynoszących dla:
 • Pracowników: 6 mSv/rok,
 • Ogółu ludności : 1 mSv/rok.

W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego. Działalność we wszystkich wymienionych powyżej obszarach prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami w zakresie ochrony radiologicznej.

Koordynator ds. dostępności

W Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny koordynatorem ds. dostępności jest:

Agata Janus
tel. 46 874 28 00
e-mail.: a.janus@szpital-brzeziny.pl

Do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczeń udzielanych przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w szczególności z uwzględnieniem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Monitorowanie działań Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.

Zadania, o których mowa powyżej Koordynator ds. Dostępności wykonuje przy pomocy pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Koordynator Opieki Pacjenta

Informacje dotyczące rezerwacji terminu zabiegu oraz szczegółów pobytu w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny można uzyskać pod numerami telefonów 46 880 40 28 wew 2 oraz 574 195 067 w godzinach 8:00-15:00 oraz mailowo oddzial.komercyjny@szpital-brzeziny.pl.