Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach informuje, że na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1127 z póź.zm.), oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2069 z póź.zm.), planowane jest zniszczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie chorób) z lat 2000-2001 oraz dokumentacji medycznej pacjentów Poradni Specjalistycznych Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach z lat 2000-2001.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00,  do Działu METORG (budynek nr 5, pokój nr 63), telefon: (46) 874 20 02 w. 115.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale METORG (budynek nr 5, pokój nr 63) oraz do pobrania: Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).