Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Strona zbudowana przed ustawą o dostępności cyfrowej, zawiera elementy strukturalne mogące utrudniać nawigację za pomocą klawiatury,
- Kolorystyka strony, w tym opublikowanych tekstów, nie spełniają wytycznych odnośnie minimalnego kontrastu,
- Strona zawiera materiały wideo sprzed okresu obowiązywania ustawy, bez napisów i transkrypcji tekstowych,
- Część grafik nie posiada tekstu alternatywnego,
- Niektóre z opublikowanych materiałów zawierają niepoprawną hierarchię nagłówków,
- Opublikowane materiały mogą zawierać powielone linki, prowadzące do tych samych zasobów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Rzeźnicki, s.rzeznicki@szpital-brzeziny.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Szpitala, wejście od strony ul. Wojska Polskiego:
Możliwość podjechania samochodem pod wejście, należy skontaktować się z recepcją w celu otwarcia szlabanu.
Recepcja bezpośrednio przy wejściu udziela informacji głosowych.
Do wszystkich poziomów budynku można dotrzeć windą.

Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wojska Polskiego:
Parking bezpośrednio przy budynku. Brak wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych.
Rejestracja dostępna bez barier architektonicznych. Dostęp do niektórych gabinetów utrudniony, do pokonania kilka schodów ze względu na różnicę poziomów.

Budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Bohaterów Warszawy:
Parking bezpośrednio przy budynku, wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych.
Podjazdy na parter, gdzie znajduje się rejestracja udzielająca informacji głosowych.
Winda umożliwiająca dostęp na kolejne piętra bezpośrednio z zewnątrz lub z poziomu parteru.