Informacja administratora danych

Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje:
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 6, 95-060 Brzeziny; tel.+48 46 8742800, e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych, ich organizacji i zarządzania nimi oraz realizacji obowiązków z nimi związanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. prowadzenia ksiąg rachunkowych lub rozliczeń podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi;
  3. badań i zabiegów komercyjnych realizowanych na podstawie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. w celach realizacji kontaktu – dane przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej – formularza kontaktowego lub przekazane w inny sposób (wizytówka, przesłanie wiadomości email, ankieta kwalifikacyjna, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych na podstawie Rozporządzenia RODO: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit j), art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit f) w związku z przepisami Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  7. dla celów marketingowych – na podstawie wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z przepisami: Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Administrator może pozyskać Państwa dane osobowe:
  • bezpośrednio od Pacjentów, w tym dane osobowe osób upoważnionych lub wskazanych do kontaktu przez pacjenta,
  • od innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z kontynuacją udzielania świadczeń, w tym od podmiotów, dla których leki przygotowuje nasza Apteka Szpitalna,
  • organów ustalających Państwa tożsamość lub uprawnienia do bezpłatnych świadczeń
 5. Państwa dane mogą być przekazywane:
  • podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, policja, inspekcja sanitarna, jednostki pomocy społecznej, organy prowadzące postepowania i kontrole),
  • podmiotom świadczące usługi: medyczne w celu zapewnienia ciągłości leczenia (m.in. diagnostyka, konsultacje), księgowe, prawne, doradcze i audytu, informatyczne, serwisu sprzętu medycznego na podstawie stosownych umów;
 6. Administrator informuje, że Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo informujemy, że:
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przypadku, gdy okres przechowywania nie wynika z przepisów prawa, dane przechowywane będą do momentu, gdy istnieje uzasadniony interes ich przetwarzania lub do momentu odwołania zgody, gdy dane przetwarzane były na podstawie zgody.
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – o ile spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przepis prawa nie nakazuje obowiązku ich przechowywania np. prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej art. 17 ust. 3 lit b) RODO;
 4. podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne i brak zgody nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. inne przekazane przez Panią/Pana dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 5. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
 6. udzielone przez Panią/Pana zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 7. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 8. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 10. ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
 11. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
KLAUZULA ZGODY: Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji …………………………………… (data i czytelny podpis)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
 5. zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej);
 6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia;
 8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa
 9. podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania kontrahenta oraz pracowników lub współpracowników kontrahenta, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: Marii Skłodowskiej- Curie 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. administrator przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników/współpracowników kontrahenta w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy;
 4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 5. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 6. każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji.
 7. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 8. Kontrahenci obowiązani są poinformować osoby wskazane w pkt 1 powyżej o treści niniejszej klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach, adres: ul. Marii Skłodowskie-Curie 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu przygotowania do wykonywania zawodu medycznego/ odbycia praktyki/wolontariatu. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
 5. ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w przepisach prawa;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji praktyk przygotowujących do wykonywania
 8. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 7. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
 8. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 9. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
 11. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach z o.o., adres: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6, 95060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
 5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 9. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 10. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
 11. dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
 12. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie informacji publicznej jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o., adres: ul. M. C. Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie skargi lub wniosku;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u
 • wzięły udział w konkursie/ankiecie organizowanych za pośrednictwem Facebooka
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., adres: ul. Marii Skłodowskiej – Curie 6, 95-060 Brzeziny;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-brzeziny.pl
 3. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko),
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Cel przetwarzania Państwa danych:

a) w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. w tym:

 • informowania za jego pomocą o naszej aktywności w zakresie
 • promowania ochrony zdrowia
  promowaniu naszej marki oraz usług,
 • budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)
  b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Podstawa prawna – przetwarzania danych osobowych:
zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest dokonanie subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u administratora, wzięcie udziału w konkursach/ankietach organizowanych poprzez Facebooka
prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest: prowadzenie fanpage’a oraz konieczność zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a także marketing bezpośredni oraz ochrona praw i roszczeń
Państwa dane możemy udostępniać:

a) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
e) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
g) prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny; e-mail: sekretariat@szpital-brzeziny.pl
  Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – z którym można się skontaktować listownie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 (art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO w celu: – wystawienia e-skierowania, – prowadzenia dokumentacji medycznej, – dokonywania rozliczeń i rachunkowości, – realizacji obowiązków podatkowych. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, jakim jest: – ustalenie, ochrona i dochodzenia roszczeń, – tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne ADO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi realizację szczepienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe podmiotom uprawnionym stosownie do obowiązków wynikających z przepisów prawa: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: – podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.: podmiotom współpracującym, osobom upoważnionym przez ADO.
  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W oparciu o przetwarzane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp z o.o., adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny, e-mail sekretariat@szpital-brzeziny.pl, jako administrator danych informuje, że przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, usuwania, poprawiania i przenoszenia. Przysługuje także Pani/u prawo do odwołania zgody bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, osobom, do których administrator kieruje swoje treści marketingowe, użytkownikom YouTube, a także spółce Google, właścicielowi YouTube.

W związku z transferem danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator informuje, że będzie to realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego w Polityce prywatności Google.

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu promocyjnego lub wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO proszę skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: iod@szpital-brzeziny.pl