Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu w ramach projektu pn. Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert RTG (pdf)
Zaproszenie do składania ofert RTG (doc)
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (doc)

Aktualizacja 08.08.2018

W dniu 08.08.2018r. Zamawiający zmienił zapis w punktach specyfikacji technicznej – w opisie przedmiotu zamówienia – pkt. 122 i 190 – zapis obowiązujący : „Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z urządzeniem niezbędne licencje, oprogramowanie oraz usługi konieczne do wykonania integracji dostarczonego urządzenia z użytkowanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS NetRaaD produkcji firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. przy wykorzystaniu mechanizmu list roboczych, pozwalających na przesłanie danych dotyczących zleceń z systemu PACS/RIS NetRaaD do dostarczonego urządzenia oraz odesłanie wykonanego badania wraz z aktualizacją jego statusu do systemu PACS/RIS NetRaaD”

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu:

Odpowiedzi na zapytania – RTG

Aktualizacja 2018.08.27:

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  przedstawia odpowiedzi na zapytania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rentgenowskiego aparatu stacjonarnego dwustanowiskowego do zdjęć (radiografii) z cyfrową akwizycją obrazu oraz rentgenowskiego aparatu jezdnego do zdjęć (radiografii) przyłóżkowych z cyfrową akwizycją obrazu:

Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 2
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 3
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 4
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 5
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 6
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 7
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 8
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 9
Odpowiedzi na zapytania RTG cz. 10

Aktualizacja 2018.09.07

Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu

Firma MDS Cardio Sp. z o.o.
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa

Oferta wpłynęła 31.08.2018 o godzinie 8.00.
Cena oferty brutto : 996 499,05 zł