Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację, konfigurację oraz wdrożenie systemu zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaproszenie do złożenia oferty oraz załączniki pobrać można z poniższych linków:

Zaproszenie do złożenia oferty – system zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej (PDF)

Załącznik nr 1 – SIWZ (docx)
Załączniki 2,3,4 (docx)
Załącznik nr 5 – wzór umowy (docx)

Aktualizacja 23.04.2018:

W ramach powyższego zaproszenia zostały złożone oferty:

  1. McART Sp. z o.o., ul. Radwańska 40/42, 93-574 Łódź

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
McART Sp. z o.o.

Informacja o wyborze najlepszej oferty (PDF)