Szanowni Państwo,

Przedstawiamy przewodnik dla Pacjenta Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach w trosce o poszerzenie dla Państwa informacji o naszej placówce.Informujemy również, że w oddziałach dostępne są dla Państwa materiały edukacyjne dotyczące leczenia i pielęgnowania pacjentów w określonych jednostkach chorobowych. Chcemy też zapewnić, że nasi pracownicy wykonują swoje czynności wg. ustalonych i obowiązujących procedur. Na tablicach informacyjnych w oddziałach jest podany kontakt i sposób składania skarg na rażące zachowanie personelu.

Zdjęcie budynku od strony wejścia przy ul. Skłodowskiej

 1. Szpital Specjalistyczny Brzeziny udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z NFZ. Świadczenia odpowiadają wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej.
 2. Świadczenia zdrowotne są nieodpłatne dla osób ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia ponadstandardowe są odpłatne. Pacjenci nieubezpieczeni są przyjmowaniu do szpitala odpłatnie.
 3. Pacjent może być przyjęty do szpitala na podstawie aktualnego skierowania lub gdy znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien okazać dokument tożsamości.
 4. Na leczenie szpitalne Pacjent lub jego opiekun ustawowy musi wyrazić zgodę na piśmie, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. Pacjent wyrażając zgodę na hospitalizację zobowiązuje się tym samym do przestrzegania ustalonego porządku oraz do ścisłego wykonywania zaleceń personelu.
 5. Podstawą wszystkich świadczeń zdrowotnych, udzielanych hospitalizowanemu pacjentowi, są zalecenia lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego oraz kierownika oddziału.

Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych
  • które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
  • które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń
  • które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
  • które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne
  • przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej.
 • Uzyskania informacji
  • o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
  • która zostanie przekazana osobom przez pacjenta upoważnionym.
 • Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
  • którą wyrazi po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji o swoim stanie zdrowia i leczeniu
  • którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazi w formie pisemnej
 • Tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych
 • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Poszanowania intymności i godności w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
  • obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
  • wyrażeniu zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Pacjentowi świadczeń zdrowotnych
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym
  • kontaktu osobistego, telefonicznego z innymi osobami
  • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 • Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji osobie upoważnionej
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent jest zobowiązany:

 • Przestrzegać obowiązujące przepisy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu, a w szczególności:
 • Zgłaszając się do szpitala poddać się badaniu lekarskiemu w Izbie Przyjęć
 • Po podjęciu przez lekarza decyzji o przyjęciu pacjenta do oddziału oddać za pokwitowaniem do magazynu szpitalnego ubranie i obuwie oraz inne rzeczy (np. torby), które ze względów epidemiologicznych nie powinny znajdować się na terenie oddziału, lub pozostawić je osobie towarzyszącej
 • Dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty wartościowe złożyć w depozycie oddziału, za przedmioty nie pozostawione w depozycie szpital nie ponosi odpowiedzialności
 • Po przyjęciu do szpitala, w razie potrzeby stwierdzonej przez personel Izby Przyjęć, poddać się zabiegom higienicznym, niezbędnym dla zachowania reżimu sanitarnego szpitala;
 • Przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, w tym przyjmowania leków oraz poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza;
 • Używać wyposażenia szpitala w sposób zgodny z przeznaczeniem
 • Nie wynosić poza oddział sprzętu z wyposażenia
 • Przestrzegać obowiązujących norm współżycia w odniesieniu do innych pacjentów i personelu szpitala, w tym nie naruszać ciszy nocnej trwającej w szpitalu w godzinach 22.00 - 6.00;
 • Przebywać w sali chorych w porach wykonywania zabiegów, badań, obchodów lekarskich oraz wydawania posiłków;
 • Informować personel o każdorazowym oddaleniu się z oddziału;
 • Przestrzegać innych zasad wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny;
 • Przestrzegać higieny osobistej, przy czym jeżeli ze względu na stan zdrowia nie może osobiście wykonać niezbędnych czynności higienicznych, pacjentowi pomaga personel szpitala

Na terenie Szpitala zabrania się:

 • Palenia tytoniu;
 • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających;
 • Gier hazardowych oraz handlu;
 • Wnoszenia broni i materiałów niebezpiecznych
 • Pacjent jest materialnie odpowiedzialny za mienie szpitalne przekazane mu do używania podczas pobytu w szpitalu. W przypadku szkody powstałej wskutek zawinionego działania pacjenta, jest on zobowiązany do jej naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 • Pacjent nie ma prawa żądać od personelu szpitalnego usług, których realizacja wymagałaby opuszczenia terenu szpitala przez pracownika;
 • W dniu wypisu pacjent zobowiązany jest do odebrania rzeczy z magazynu oraz przedmiotów wartościowych z depozytu szpitala, o ile takie złożył.

 • Pacjentów można odwiedzać codziennie.
 • Ograniczenia odwiedzin wynikają tylko ze względów epidemiologicznych lub specyfiki oddziałów, np. OAiIT, Sala wybudzeń, Blok Operacyjny
 • Szatnia dla osób odwiedzających (bezpłatna) jest czynna codziennie przy wejściu głównym Szpitala

Pory posiłków:

Śniadanie: 8:00 - 9:00
Obiad: 13:00 - 14:00
Kolacja: 17:00 - 18:00

 • O ile w diecie nie ma dodatkowych ograniczeń, pacjent ma możliwość zamówienia dodatkowych, odpłatnych posiłków (za pośrednictwem personelu oddziału) z restauracji "Hotelu nad Mrogą" w Rochnie. Menu jest dostępne u personelu oddziału.
 • lodówka dla pacjentów znajduje się na każdym oddziale. Żywność w niej pozostawiona winna zostać opisana imieniem i nazwiskiem pacjenta. Niedozwolone jest przechowywanie żywności przeterminowanej. Personel oddziału w przypadku niestosowania się do zasad szpitalnych oraz w trakcie kontroli lodówki usunie przeterminowaną żywność bez wiedzy pacjenta.

 • Internet bezprzewodowy jest bezpłatny. Dane dostępowe znajdują się na tablicach informacyjnych w oddziałach.
 • TV: W salach chorych znajdują się telewizory. Opłata za korzystanie wg cennika.

 • Urząd Pocztowy w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Mickiewicza 22, w odległości 550m
 • Bankomaty: Najbliższy bankomat znajduje się w odległości 650m na Pl. Jana Pawła II
 • Apteka: Najbliższa apteka znajduje się w odległości 550m przy ul. Modrzewskiego 5a
 • Taxi: Taksówkę można zamówić z portierni szpitala, przy wejściu głównym, lub dzwoniąć pod nr wew. 900
 • W holu przy głównym wejściu znajduje się sklepik oraz mini bar, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

 • Cennik usług medycznych świadczonych przez szpital dostępny jest na tablicach informacyjnych
 • Szczegółowe informacje na temat zasad obowiązujących w czasie pobytu Pacjenta w danym oddziale określono w Regulaminie Organizacyjnym Oddziału i Regulaminie dla Odwiedzających, dostępnych w każdym oddziale.
 • Parking na terenie szpitala, zarówno dla pacjentów jak i osób odwiedzających, jest płatny.
 • Na terenie PCZ Brzeziny prowadzone są okresowe ćwiczenia ewakuacyjne oraz symulacje zdarzeń masowych i katastrof. W takich sytuacjach prosimy zachować spokój i stosować się do zaleceń personelu medycznego.
 • Windy osobowe dostępne są we wszystkich budynkach szpitala.
 • W szpitalu działa Komisja ds. Etyki, do której można się zgłaszać ze sprawami natury etycznej za pośrednictwem pielęgniarek oddziałowych. Kontakt telefoniczny 46 874 20 02 wew. 248

Pacjentów szpitala prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety w celu poznania ich opinii na temat poziomu usług medycznych, świadczonych w naszej placówce. Dziękujemy za wszelkie uwagi i sugestie, które pomagają nam podnosić jakość naszej pracy.