oznakowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 września br. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn.

Poprawa jakości i zwiększanie dostępności do świadczeń w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Powiecie Brzezińskim. Wartość projektu to kilka milionów złotych. Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 74% całkowitej wartości projektu.

W ramach projektu oddziały szpitalne wyposażone zostaną w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, który będzie służył diagnozowaniu i leczeniu zwłaszcza w obszarach związanych z wykrywaniem, leczeniem
i profilaktyką w zakresie: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, układu oddechowego i trawiennego oraz wypadków i urazów.

W ramach inwestycji łącznie szpital zakupi minimum 161 sztuk specjalistycznego sprzętu, m.in. aparat służący do badań tomografii komputerowej z możliwością wykonywania badań kontrastowych naczyń pacjentów oraz do badań kardiologicznych i urazów wielonarządowych.

Zakupiona aparatura medyczna charakteryzuje się zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Są to urządzenia łatwe w obsłudze, energooszczędne. Zapewni to przede wszystkim szybsze i lepsze diagnozowanie pacjentów, ale także ułatwi pracę lekarzom i pielęgniarkom.

 

Projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa V: Infrastruktura społeczna

Działania V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.05.01.00-00-023/09-00 z dnia 30.09.2015

 Okres realizacji : 30.09.2015 r. – 30.11.2015 r.