Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w dniu 22 grudnia 2017 r. podpisało umowę z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego
i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w regionie łódzkim poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach, wzrost efektywności, bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów, poprawa jakości i dostępności szybkiej diagnostyki obrazowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiona zostanie energooszczędna, zaawansowana technologicznie aparatura medyczna, między innymi cyfrowe aparaty RTG stacjonarny i mobilny, przewoźne USG, zaawansowany funkcjonalnie kardiomonitor.

Projekt jest realizowany w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
koszt realizacji Projektu wynosi 1 705 781,00 PLN
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 449 913,85
PLN
nr umowy o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0187/17