Szpital Specjalistyczny Brzeziny realizuje projekt pn. 
„Doposażenie SOR w celu poprawy
oferowanych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego
wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.”
nr POIS.09.01.00-00-0187/17

w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

koszt realizacji Projektu wynosi 1 705 781,00 PLN
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1 449 913,85 PLN